امکان

پیش از شروع

مرتضی باقری
27 آبان لغایت 19 آذر 00

 

«پیش از شروع» به وضعیتی اشاره دارد که در آن روند در اولویت قرار دارد و دغدغه رسیدن به محصول نهایی، فرآیند شکل‌گیری را محدود و مقید نکرده است. این وضعیت در همان حال که به فرد آزادی عمل می‌دهد، به مرور قوانین خود را نیز به وجود می‌آورد.

 

MX4A0739