امکان

پرسپکتیو معکوس

صالح نجفی
22 شهریور 00
 
فراسوی بینایی: بازبینی پدیده پرسپکتیو معکوس در تاریخ شمایل‌نگاری روسی
درسگفتاری از صالح نجفی

دانلود بخش اول
دانلود بخش دوم
دانلود بخش سوم
دانلود بخش چهارم

 

part1