امکان

درگیری با نور

امیرسامان ابراهیمی
7 مرداد لغایت 21 مرداد 01
 
آثار ارائه شده در این نمایشگاه حاصل تجربه هنرمند با کاغذ حرارتی است. با توجه به ماهیت محوشونده‌ی کاغذ حرارتی در طول زمان،‌ درنهایت به منظور ماندگار شدن آنها، آثار در یک نسخه چاپ دیجیتال شد. این نمایشگاه نخستین نمایش انفرادی امیرسامان ابراهیمی است.
 
نیما پورکریمی که پیش از این در نمایشگاه «میدان سیاه» با امکان همکاری داشت، تصمیم به ساخت قطعه‌ای براساس این کارها گرفت. «درگیری با نور» چیدمانی است از صدا و آثار امیرسامان ابراهیمی.