امکان

داج

نوشین شفیعی
30 مهر لغایت 17 آبان 95

 

نوشين شفيعي، ١٣٦٩
ليسانس عكاسی-دانشگاه هنر تهران
دانشجوی ارشد عكاسی-دانشكده هنرهای زيباى دانشگاه تهران