امکان

دیستوپیا

داریوش حسینی
29 ارديبهشت لغایت 12 خرداد 96
 

مجموعه‌ی حاضر حاصل هم‌پوشانی "بداهگى" و "‌بازسازى" ست.

روند كار با طرح‌هاى ذهنى به‌منظور خلق ايماژهاى انسانى شروع و با تركيب آنها -به دفعات و در موقعيت‌هاى گوناگون- ادامه يافت و در نهايت به فضايى ثابت و تكرارشونده از انسان‌هاى معلق انجاميد.
تخريب و ترسيم، كلاژگونگى و بداهه اين بار نيز محلى براى عرضه يافتند جهت صورت بخشيدن به فرم شخصى... و "انفجار" عاملى شد جهت گسترش كيفيت فرمى و پيدايش مجموعه‌ى حاضر.

 

داريوش حسينى
ارديبهشت نودوشش