امکان

دَر زمان

شهلا حسینی
15 لغایت 2 اسفند 95
 
گذشته و حال شاید هردو در آینده حاضر باشند، و شاید گذشته شامل آینده است. اگر زمان، همه، جاودانه حال باشد، همه‌ی زمان، باز ناخریدنی‌ست.  


«چهار کوارتت»
 تی اس الیوت