امکان

خودنگاره‌های احمد عالی با G11

احمد عالی
12 لغایت 29 آذر 95
 
جا به جایی ...
احمد عالی جعبه‌های زندگیش را بسته تا جا‌به‌جا شود. هم از آن‌جا که سال‌ها در آن زیسته و هم از صورت و رفتار عکاسی‌اش. 
مرور آثار احمد عالی در پنجاه سال گذشته تاکید او بر زیبایی‌شناسی و دقت وسواس گونه‌اش در بازنمایی تصویری را نشانمان می‌‌دهند. چهارده عکس و یک نقاشی، مجموعه اخیر او هستند که  در مفهوم با مجموعه نقاشی‌هایش در نمایشگاه آران تفاوتی ندارند: جستجوی خاطرات گم‌شده و زمان سپری‌شده، خودش و چیزهایی که دوست‌شان دارد. نقش پر‌رنگ کلمات هم که در جای‌جای آثارش دیده می‌شود تاکیدی متناقض و کنایی می‌سازند. آن‌چه در این  مجموعه اخیر متفاوت‌است دل کندن او از نقاشی و رویکرد تازه‌اش به‌کار‌کردن برروی عکس‌ها است که قطعیت جا‌به‌جایی را به رخ می‌کشند.
تک نقاشی صندلی که یاد‌آور نمایشگاه‌های پیشین او، چیزهایی که از آن‌ها عکاسی کرده و کلمات و نشانه‌های تکرار شده بر روی جعبه‌هاست، این مجموعه را بدل به خود-سرگذشت‌نگاری‌ای می‌کند که یاد‌آور حضور فروتن "جناب عالی" در هنر ایران است. 

مهرداد نجم آبادی
پاییز ۱۳۹۵