امکان

تکرار

غزاله هدایت
23 لغایت 6 ارديبهشت 98
 
این کارها هم بازگشتی‌ست به ده سال پیش هم کلنجاری‌ست میان چشم و دست و کاغذ. از میانه‌ی کار، دوباره لمس کردن و دیدن، رشتن و وارشتن، پیش رفتن و پس رفتن برایم معنایی تازه پیدا کرد.
و این‌ها شاید که از تکرار بیایند. 

غزاله هدایت