امکان

تکثیر

مینا نوری
3 ارديبهشت لغایت 15 ارديبهشت 95

 

تکثیر
آشنائى مينا نورى با هنر چاپ دستى (معادلى نه چندان دقيق برای printmaking) به سال ١٣٤٩ يعنى زمان ورود او به آكادمى هنرهاى زيباى رم بر مى‌گردد. او از سال ١٣٥٢ تا امروز به شكل مستمر و جدى اين هنر را دنبال كرده است. از ١٣٦٣ به تدريس و ترويج چاپ دستى در دانشگاه پرداخت و امروزه يكى از چهره‌هاى شاخص و فعالِ اين هنر در ايران محسوب مى‌شود و نقشش انكار ناشدنى.
«تكثير» نمايشگاهى است از پنج دوره‌ى مختلف آثار او در فاصله زمانى سال‌هاى ١٣٥٨ تا ١٣٩١. درانتخاب اين آثار، اِمكان سعى كرده از ميان بيش از ١٢٠ اثرى كه در اختيار داشته، ضمن مرور اين مجموعه، نوعى رويكرد زيباشناختى خاص را برجسته سازد.