امکان

بافت-توتم

فرشید ملکی
31 ارديبهشت لغایت 18 خرداد 95

 

در نقاشی‌های انتزاعی فرشید ملکی که بین سال‌های ۱۳۵۰-۱۳۵۲ کار شده اند و همان سال‌ها در تالار قندریز به نمایش درآمده اند، به خوبی می توان ردپای بخش وسیع تری از تاریخ بصری و حتی اجتماعی ایران را دید. موضوع اصلی گفتگوها و بروشورهای تالار قندریز یعنی دل‌مشغولی نسبت به یافتن جایگاهی در تاریخ هنر و نیز کارکرد اجتماعی هنر و ساختن پلی برای ارتباط با جامعه، اولین چیزی است که با دیدن این آثار به یاد می آید. با این حال این بدان معنی نیست که تناظری جزء به جزء میان نقاشی ها و این گفتار غالب وجود دارد. همیشه میان کلمه و تصویر تنشی برقرار است و نگاهی تیزبین می تواند در این آثار بارقه هایی رام ناشدنی ببیند که در کارهای بعدی ملکی فعلیت می یابند. 

دستِ امروز نقاش، دستِ دیروز او
گاه هنگام مشاهدهی سیر یک زندگی بهواسطهی آثار گذشته و حالِ یک نقاش درمییابیم که با چیزی فراتر از سیر تکامل زبان و نگاه او رویاروییم، این آثار گویی تّلی از «صداها» و «منهای او را پیش چشم ما مینهداما آنگاه که با چشمانی نیمهباز ــ چشمان حافظه ــ به هیئت او مینگریم، در مییابیم که اینجا یک تن بیش نیست، هماو که در گذر زمان از خیالی به خیال دیگر فرو میشود، از خیال شرحهشرحهگی به خیالِ سامان دادن؛ از خیال خلق فرمها ــ آن انتظام و یکپارچگی لغزان ــ به خیالِ انشقاق، گسیختن و پراکندن؛ از خیالِ شکل منزه چیزها که راهیِ سکوت میشود به خیال دالهای کثیرِ سر بر آورده از هر سو، با نجواها و صداهای محبوسان درونشان... و البته این خیال گاه در هیئت موجی غّرنده است که فرو میبلعد، آنسان که خویشتن را دیرزمانی از برابر چشمان خویشتن غایب میکند
اما مِلاک و ضامن تقدم و تأخر این خیالات چیست؟ چه میتوان گفت اگر بهگاهِ سامان دادن، خیال گسیختن و پراکندن در هوایی پاک و منزه بهسراغمان میآید، و آنگاه که گسیخته و بی «من» شدهایم میل به آشیانهای چیده و پاکیزه رهایمان نمیکند؟ آری، زمانیست برای سامان دادن و زمانی برای پراکندن، و نه دستی که همواره میسازد و دستی دیگر که همیشه ویران میکنددستِ امروز نقاش، که در هوای ناپایدار و مرّدد پردهاش، اندام و اسباب زندگی را میپراکنَد و پرتاب میکند، دستِ دیروز اوست که گویی با منقاش، یقینِ اجزاء لایزال زیستن را میچید و سامان میبخشیدآیا اینگونه است که اطمینان از پس تردید میآید، آراستگی از پسِ آشفتگی؟ اگر برعکس این باشد چه، آنسان که گفتهاند «منتهای کمال نقصان است»؟ وانگهی، مگر بر زمین ما پاییز از پسِ تابستان نمیآید؟
ما کلمات این زندگی را میشناسیم؛ کلماتِ تناقضِ ناب و کلماتِ نقصان را، اما معنای جملهاش را درنمییابیم

وحید حکیم

اردیبهشت ۱۳۹۵