امکان

اشباع

المیرا ایروانی‌زاد
18 لغایت 28 فروردين 96

 

المیرا ایروانی زاد، متولد 1366، ساکن برلین
لیسانس نقاشی از دانشگاه تهران
فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه مترو پولیتن لندن
برنده ی بورسیه دوساله ی DAAD در سال 93

اولین نمایشگاه انفرادی او در اردیبهشت سال گذشته با عنوان «تنیده» در امکان برگزار شد.